Spørgsmål & svar

Som følge af Valuers børsnotering har medier, aktionærer og andre stakeholders fået en mere naturlig interesse for selskabet. Her følger en række af de hyppigst stillede spørgsmål om Valuer.

 

1.     Hvorfor har Valuer åbnet kontor i London?

Gennem oprettelsen af en britisk virksomhedsenhed, et nyt kontor i London og en vellykket opstart af en erfaren MD, Ian Herbert Jones, som leder af salgsaktiviteterne, er Valuer godt positioneret til at vokse på det britiske marked. Ian Herbert Jones, der bringer over 20 års erfaring indenfor corporate salg og innovation, vil være ansvarlig for at lede udvidelsesstrategien og ombordstigning af britiske virksomhedskunder og partnere.

 

2.     Hvad er Valuers staus på indfrielse af strategien?

Som afklaret i prospektet arbejder Valuer med at bygge den udvidede salgs- og marketingsorganisation. Dette omfatter både ansættelse af egne sælgere og marketingsfolk samt opbygning af samarbejdsaftaler med distributionskanaler til salg af vores løsninger. Endvidere pågår der et arbejde som ligeledes beskrevet i prospektet med at afklare mulighederne for salg af nye revenue streams på platformen – som f.eks. investments solution til det institutionelle marked.

 

3.     Når Valuer sine mål opstillet i prospektet?

Forecastet i Valuer’s børsprospekt er en 3 årig rejse fra 5 mDKK ARR ved prospektets frigivelse, voksende til 18 mDKK ultimo 2021 og 72 mDKK ultimo 2023. Det er vigtige milepæle som Valuer arbejder ud fra at realisere som planlagt. Det igangværende implementeringsarbejde af prospektets beskrevne strategi giver os ikke anledning til at tvivle herpå.

 

4.     Er Valuer AI-drevet og automatiseret, eller er det bare et konsulentbureau?

Valuer har udviklet en interaktiv AI-drevet platform, som er 90 procent automatiseret. Platformen er nu nået til sin version 3 efter en massiv udvikling, der har været hovedfokusset i virksomhedens arbejde fra grundlæggelsen til børsnoteringen.

Det er platformen, der udgør den største værdi i Valuer. Og det er den, vi har sendt på børsen. Derfor bruger vi også hele kapitel otte i børsprospektet på at beskrive platformens trinvise udvikling fra version 1 til en færdigudviklet og gennemtestet version 3. Det handler om at forstå, at platformen har et flersidet potentiale, og at den nu er klar til global ekspansion.

 

5.     Hvordan fungerer Valuers platform?

Det er svært at beskrive en flersidet AI-platform med ord. Derimod er det lettere at vise, hvad platformen kan under en live-præsentation. Det er også en erfaring, vi har fra vores kundedemonstrationer, hvor vi viser platformen og folder dens mange muligheder ud. Vi inviterer også ofte journalister til at komme og få sådan en præsentation, ligesom vi løbende deltager i investormøder, hvor vi folder platformens funktioner og potentialer ud.

Det billede, der tidligere er blevet tegnet af Valuers platform visse steder i pressen, ligner beskrivelser af, hvordan den første version af platformen fungerede. Det beskriver ikke platformen, som den fungerer i dag, hvor den kører i version 3, med udvidet AI og platforms interaktion.

 

6.     Hvad er forskellen mellem Valuers abonnementskunder og andre kunder?

I børsprospektet nævner Valuer en række kunder, som alle enten nuværende eller tidligere fuldt betalende kunder, enten som abonnements- eller transaktionskunder. 

 

Klassificering af transaktionskunder:

Transaktionskunder forstås som kunder, der betaler for at afprøve platformen enten som ad hoc- eller koncept-kunder. Koncept-kunder er de kunder, som Valuer har udviklet og testet platformens koncepter sammen med. Varigheden af en transaktionskunde er typisk på 3-4 måneder, men kan også være længere.

Klassificering af abonnementskunder:

      Siden begyndelsen af 2020, hvor version 3 af platformen var klar til at blive lanceret, har Valuer defineret abonnementskunder ud fra, om kunden var på en fast, uopsagt abonnementskontrakt, der ikke var tidsafgrænset.

      Kunder fra før 2020, da platformen var under udvikling, er defineret som abonnementskunder, hvis de har været betalende kunder i løbet af et længere, stabilt samarbejde. Kunder blev ikke kategoriseret som abonnementskunder, hvis der var samarbejder med forskellige afdelinger uafhængigt af hinanden på forskellige tidspunkter.

 

7.     Hvilke kunder tæller Valuer med i ARR?

Valuer havde ved udgivelse af prospektet syv abonnementskunder, der tæller med i børsprospektets ARR-opgørelse på 5 mDKK.

Mens platformen var under udvikling, havde vi flere transaktionskunder, som ønskede at vurdere platformens potentiale mod betaling i en afgrænset periode. Den type kundeforhold er helt normale for et produkt under udvikling. Disse kunder har ikke været anset som abonnementskunder og er ikke medtaget i børsprospektets ARR-opgørelse. Abonnementskunder som havde opsagt deres abonnement, eller som var under mulig forlængelse, er heller ikke medtaget i prospektets ARR-opgørelse.

 

8.     Hvorfor har Valuer ændret definitionen af kunder?

At definitionen af abonnementskunder har udviklet sig over tid er et naturligt udtryk for, at Valuer er gået fra at være en startup-virksomhed, hvor fokus primært har været på at udvikle platformen, til i dag at være en etableret virksomhed, hvor fokusset er på salg.

De abonnementskunder, som Valuer har nævnt i børsprospektet, og omtalen af kundeforholdene er naturligvis beskrevet korrekt i prospektet.

 

9.     Hvor mange abonnementskunders havde Valuer ved udgivelsen af prospektet?

Vi har samlet haft over 40 forskellige nationale og internationale kunder på platformen, der enten har været abonnements- eller transaktionskunder. Det er vi stolte af.

På tidspunktet for udgivelsen af børsprospektet, har Valuer som angivet i prospektet syv betalende abonnementskunder, som udgør prospektets 5 mDKK ARR.

 

10.  Hvem er de opgjorte abonnementskunder i prospektet?

Børsprospektets ARR er baseret på syv betalende abonnementskunder på tidspunktet for udgivelsen af børsprospektet. De syv abonnementskunder står ikke nævnt med navn i prospektet, da de fleste har ønsket at være anonyme. Af fortsat hensyn til kunderne opretholder vi anonymiteten, men de syv abonnementskunder deler sig op på 4 større danske teknologi/ingeniør selskaber, 2 udenlandske teknologi selskaber samt en større dansk institutionel investor.

Som opgjort i projektet har disse syv abonnementskunder tilsammen en ARR på 5 mDKK.

 

11.  Valuers prospekt nævner flere kundenavne – f.eks. i forbindelse med beskrivelsen af platformen – har de alle været kunder hos Valuer?

Alle kundenavne, der er nævnt i prospektet, er eller har været fuldt betalende kunder på Valuers platform.

På side 41 i prospektet ses en figur, hvor både de syv nuværende og tidligere Valuer-kunder fremgår. Det er alle eksempler på kunder, som Valuer gennem årene har kunne tiltrække til platformen – enten som transaktions- eller abonnementskunder. Over figuren står der korrekt beskrevet, at der her er tale om eksempler fra Valuers kundeliste.

I beskrivelsen af platformens udvikling nævner Valuer i prospektet et par håndfulde andre kunder – alle betalende kunder der har været på platformen enten som abonnements- eller transaktionskunder.  

Alle kundenavne i prospektet har således været fuldt betalende kunder, der, som beskrevet i prospektet, har givet værdifuld feedback om deres brug af platformen. Det er blandt andet feedback fra disse kunder, som har muliggjort platformens udvikling.

 

12.  Hvorfor har Valuer lavet et decideret vækstprospekt til First North Premier - og ikke blot en forretningsbeskrivelse, som andre selskaber?

Valuer kunne have valgt alene at lave en forretningsbeskrivelse. At Valuer i stedet vælger at lave et vækstprospekt, afspejler Valuers ønske om at træde ind på børsen med en høj standard, som igen afspejler ambitionsniveauet i virksomheden. Målet med noteringen på First North er klart at gøre virksomheden moden til at træde ind på hovedbørsen på et senere tidspunkt.

 

13.  Hvem har godkendt Valuers prospekt?

Forud for selskabets ansøgning om notering på First North Premier, foretages sædvanligvis en finansiel analyse og juridisk due diligence med henblik på at vurdere selskabets aflagte regnskaber, budgetmodel og udvalgte juridiske forhold. Førstnævnte udføres af Certified Advisor (Grant Thornton) og sidstnævnte af et advokatfirma (Elmann). Findings herfra medtages i prospektet, som selskabet i samarbejde med Certified Advisor skal udarbejde.

Prospektet indsendes herefter til Nasdaq og Finanstilsynet, der hver for sig har en ca. to måneders reviewproces.

Der er tale om en meget grundig proces, hvor der stilles mange afklarende spørgsmål i en længere spørgsmål/svar-proces. Resultatet heraf indbygges i nye versioner af prospektet, som indleveres til godkendelse igen. Alle prospekter skal normalt igennem fire filings hos henholdsvis Nasdaq og Finanstilsynet. Først herefter kan Nasdaq og Finanstilsynet godkende prospektet, hvis det har den nødvendige kvalitet og opfylder alle krav. Selskabets ledelse underskriver herefter prospektet.

Valuer indsendte første filing af prospektet til godkendelse primo december 2020, og den endelige godkendelse kom d. 2. februar 2021.

 

14.  Hvordan har Valuer brugt covid-19 lønkompensation?

Da covid-19 ramte verden i begyndelsen af 2020, stod Valuer som alle andre virksomheder i verden overfor en højst usikker fremtid. Valuer er en virksomhed, der lever af, at andre virksomheder udvikler deres kerneforretning gennem en løbende, strategisk og ambitiøs innovation. Der var en overhængende risiko for, at virksomhederne ville skære markant ned på disse aktiviteter under pandemien.

Derfor søgte Valuer lønkompensation for perioden 24. marts og 8. juni 2020. Valuer har kun søgt og fået udbetalt lønkompensation denne ene gang.

Ifølge Erhvervsstyrelsens regler er det tilladt at tilbagekalde medarbejdere på lønkompensation, og det benyttede Valuer sig af for at få udført nødvendigt arbejde for at sikre toplinjen. I perioden mellem 24. marts og 8. juni 2020, anvendte Valuer hel eller delvis lønkompensation for 24 ud af 30 medarbejdere, og som følge af ordningen har Valuer ikke afskediget nogen medarbejdere i kompensationsperioden eller som følge af covid-19.

Valuer ansøgte og fik bevilliget i alt 917.221 kr. i foreløbig lønkompensation marts 2020. Herefter kæmpede Valuer sig succesfuldt igennem covid-19 krisen. Derfor har virksomheden også tilbagebetalt knap 40 procent af kompensationen, som selskabet så valgte ikke at benytte, hvilket svarer til det omfang, som der blev udført arbejde for af de pågældende medarbejdere i perioden. Det er foregået helt efter reglerne, og pengene er tilbagebetalt i begyndelsen af 2021, selvom den endelige afregningsdato først er d. 31. maj 2021.

Valuer har således samlet modtaget 567.447 kr. i lønkompensation. I samme periode fra marts til juni 2020 har Valuer udbetalt 2.580.000 kr. i løn, så den benyttede støtte begrænser sig til 22% af de faktiske lønninger i perioden.